„Комплекс Мениджмънт Инженеринг“ ЕООД

е учредено през 2006 година с цел предоставянето на счетоводни, данъчни и други консултантски
услуги спазвайки принципа на точност, откритост и обективност към обслужваните клиенти.

Собствената материално техническа база и висококвалифициран екип от специалисти гарантират
качеството на предоставяните услуги. За постигане пълнотата на услугите сме изградили трайни
партньорства с компании и лица в областта на одита, счетоводство, данъците и правото от Австрия, Великобритания, Русия, Китай, Германия и други страни.

Идеята посочва посоката.

София
Лондон
Москва
Пекин

Годишни финансови отчети